Условия обслуживания Baltic Caviar House
firstmenu

Tingimuste ulatus ja kehtivus Tingimused kehtivad juriidiliste ja füüsiliste isikute (edaspidi Klient) kõikide varaliste suhete kohta, mis tekivad ostude sooritamise ajal WWW.BalticCaviarHouse (edaspidi Kauplus) kaupluse omaniku Baltic Caviar House (edaspidi Müüja) vahendamisel. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kaupluse, Müüja ja Klientide vahel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Hind Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Arvele võib lisanduda kohaletoimetamistasu kui tellimuse summa jääb alla 100 EUR. Toodete eest tasumine Klient tasub elektronpostiga saadud arve eest Baltic Caviar House arveldusarvele, mis on märgitud arvel. Ettemaksu arve Arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtajaks on arve väljastamise päev. Juhul kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt. Kliendil on õigus loobuda tellimusest 1 (ühe) tunni jooksul peale tellimuse eest tasumist teavitades sellest Müüjat telefoni teel, makstud raha tagastatakse kliendile. Toodete tarnimine Kohaletoimetamine teostatakse Baltic Caviar House kullerite poolt E-L 8:00-21:00. Tellides järgnevateks päevadeks on vaja lahtrisse "Märkused" märkida soovitud kohaletoimetamise kuupäev, kuu ja kellaaeg. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Toodete tagastamine Mittekvaliteetsest või puudulikust kaubast peab Klient Müüjat kohelselt telefoni teel teavitama ja tegema vastavasisulise vabas vormis avalduse, kus on toodud tagastamise põhjus. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 8 EUR (kaheksa eurot) tasub Klient (v.a. juhul, kui üleantud tootel ilmnevad puudused). Toote tagastamise korral kannab Müüja toote eest tasutud summa (s.h kohaletoimetamiskulu, mille Klient tasus toote kohaletoimetamiseks) samale pangakontole, millelt vastav makse Müüjalele laekus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava toote jõudmisest Müüjani. Kauba tagastamisõiguse kasutamiseks peab toode olema originaalpakendis ja suletud. Pakendist välja võetud toode tagastamisele eikuulu. Müüja ei vastuta: Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel, toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral. Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Müüjalt toote asendamist puudusteta tootega. Juhul, kui Müüja ei ole suuteline toodet asendama, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras. Vastutus ja vääramatu jõud Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Muud tingimused e-poes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Müüja Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks ja ostuharjumuste analüüsiks. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid kolmandale osapoolele. Kliendil on õigus näha Müüja käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja keelata edaspidise andmetöötlemise. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Müüja vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele elektronposti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.


О
Контакт
© 2021 Baltic Caviar House. Все права защищены.
Greated by LENSI Grupp OÜ